108-mi Kongres
I Zasedanje
Izražavajuci shvatanje Predstavnickog doma da bi Sjedinjene države trebalo da objave svoju podršku nezavisnosti Kosova nakon što razvije i konsoliduje demokratsku vlast.
U PREDSTAVNICKOM DOMU
7. januara 2003
Gospodin Lantos (u svoje i ime g. Hajda) podneo je sledecu rezoluciju koja je prosledena Komitetu za medunarodne odnose
REZOLUCIJA
Izražavajuci shvatanje Predstavnickog doma da bi Sjedinjene države trebalo da objave svoju podršku nezavisnosti Kosova nakon što razvije i konsoliduje demokratsku vlast.
Pošto SAD i medunarodna zajednica poznaju pravo na samoopredeljenje naroda kao osnovno pravo svih ljudi;
Pošto je Kosovo konstitucionalno definisano kao suverena teritorija na Prvoj nacionalnoj konferenciji za oslobodenje Kosova 2. januara 1994. godine, a ovaj status je potvden Ustavom SFRJ od 1946. i poboljšan Ustavom iz 1974. ocuvavši autonoman status Kosova kao de facto republike;
Obzirom da je pre dezintegracije bivše Jugoslavije, Kosovo bilo poseban politicki i pravni entitet sa posebnim i odvojenim finansijskim institucijama, policijom, opštinskom i nacionalnom vladom, školskim, sudskim i pravnim sistemom, bolnicama i drugim nezavisnim organizacijama;
Pošto se srpski diktator Slobodan Miloševic ustolicio na vlasti 1987. sa platformom ultranacionalizma i antialbaskog rasizma propagirajuci nasilje i mržnju protiv svih ne-slovena, posebno protiv Albanaca sa Kosova.
Pošto je izabrana skupština Kosova, suocena sa ovim nepodnošljivim aktima, usvojila Deklaraciju o nezavisti 2. jula 1990, proglašavajuci Republiku Kosovo, usvojivši ustav 7. septembra 1990. godine baziran na medunarodnim pravnim principima samoopredeljenja, jednakosti i suvereniteta.
Pošto je priznavajuci de facto raspad Jugoslovenske federacije, Evropska Zajednica ustanovila principe za priznavanje nezavisnosti i suvereniteta republika bivše SFRJ i Kosovo u potpunosti ispunilo ove principe kao de facto republika u okviru federacije;
Pošto je od 26. do 30. septembra 1991. održan opšti referendum na kome je glasalo 87 procenata svih biraca sa pravom glasa, a 99.87 procenata u korist objavljivanja nezavisnosti Kosova od SFRJ;
Pošto je od okupacije Kosova do NATO vojne intervencije protiv Miloševicevog režima 1999, taj režim neprekidno kršio ljudska i gradanska prava albanskih stanovnika, prisilivši približno 400.000 Albanaca da prebegnu u Zapadnu Evropu i Sjedinjene države;
S obzirom na to da je u prolece 1999. godine blizu 1.000.000 kosovskih Albanaca proterano sa Kosova i najmanje 10.000 ubijeno od strane srpskih paravojnih i vojnih snaga;
Pošto je Slobodan Miloševic optužen od Medunarodnog suda za ratne zlocine i izrucen Hagu juna 2001. da bi mu se sudilo za ratne zlocine, zlocine protiv covecnosti, i genocid na Kosovu, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj;
Pošto su Ujedinjene Nacije uspostavile Kosovo kao protektorat po Rezoluciji 1244, koja je stvorila okvir za buduci status Kosova, okoncavši deceniju srpske okupacije Kosova i Miloševiceve agresije na etnicki albansko stanovništvo;
Pošto su kosovski Albanci održali opštinske i opšte izbore 2000. i 2001, koji su ocenjeni kao suštinski slobodni i fer;
Pošto se etnicki motivisano nasilje protiv srpskih stanovnika Kosova smiruje, a ucešce srpske manjine u politickom životu Kosova raste;
Pošto je izabrana nova skupština Kosova 2002. godine sa 22 srpska poslanika, koja je izabrala prvo predsednika pa zatim i premijera koalicione vlade i
obzirom da izabrani vodi Kosova shvataju da moraju da izgrade predstavnicke institucije, osiguraju vladavinu prava, poštovanje prava svih manjina, garantuju slobodu kretanja i pravo na povratak svim zajednicama i razvijaju konstruktivne odnose sa susedima: Zato neka sada bude
rešeno, da bi u ovde predstavljenom shvatanju Predstavnickog doma Sjedinjene države trebalo da:
(1) zajedno sa Ujedinjenim nacijama i Evropskom unijom rade na uspostavljanju efektivne samouprave i demokratije na Kosovu u kojoj se poštuju ljudska prava, ukljucujuci i prava etnickih i religioznih manjina, kao prvi korak ka suverenosti;
(2) ohrabre kosovske lidere na izgradnju stabilnih odnosa sa susedima;
(3) rade na okoncanju podrške svih stanovnika Kosova partijama koje koriste nasilne mere, za daljne separatisticke težnje u regionu, ukljucujuci organizovan kriminal;
(4) priznaju da nedostatak napretka u rešavanju konacnog statusa Kosova stvara politicku i ekonomsku nestabilnost na Kosovu i Jugoistocnoj Evropi;
(5) rade u zajednici sa Ujedinjenim nacijama, Evropskom unijom i drugim organizacijama na olakšavanju uredne tranzicije Kosova ka nezavisnosti;
(6) obezbede svoj deo pomoci ohrabrenju razvoja demokratije i ekonomskog sistema Kosova zasnovanog na slobodnom tržištu.


House Resolution 11
Expressing the sense of the House of Representatives that the United States should declare its support for the independence of Kosova after it develops and consolidates democratic self-government. (Introduced in House)

HRES 11 IH

108th CONGRESS
1st Session
H. RES. 11

Expressing the sense of the House of Representatives that the United States should declare its support for the independence of Kosova after it develops and consolidates democratic self-government.
IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
January 7, 2003
Mr. LANTOS (for himself and Mr. HYDE) submitted the following resolution; which was referred to the Committee on International Relations
RESOLUTION
Expressing the sense of the House of Representatives that the United States should declare its support for the independence of Kosova after it develops and consolidates democratic self-government.

Whereas the United States and the international community recognize that a right to self-determination exists as a fundamental right of all people;

Whereas Kosova was constitutionally defined as a sovereign territory in the First National Liberation Conference for Kosova on January 2, 1944, and this status was confirmed in the Constitution of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia adopted in 1946, and the amended Yugoslav constitution adopted in 1974 preserved the autonomous status of Kosova as a de facto republic;

Whereas prior to the disintegration of the former Yugoslavia, Kosova was a separate political and legal entity with separate and distinct financial institutions, police force, municipal and national government, school system, judicial and legal system, hospitals and other independent organizations;

Whereas Serbian dictator Slobodan Milosevic rose to power in 1987 on a platform of ultranationalism and anti-Albanian racism, advocating violence and hatred against all non-Slavs and specifically targeting the Albanians of Kosova;

Whereas Slobodan Milosevic subsequently stripped Kosova of its self-rule, without the consent of the people of Kosova;

Whereas the elected Assembly of Kosova, faced with these intolerable acts, adopted a Declaration of Independence on July 2, 1990, proclaimed the Republic of Kosova, and adopted a constitution on September 7, 1990, based on the international legal principles of self-determination, equality, and sovereignty;

Whereas in recognition of the de facto dissolution of the Yugoslav federation, the European community established principles for the recognition of the independence and sovereignty of the republics of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia and Kosova fully satisfied those principles as a de facto republic within the federation;

Whereas a popular referendum was held in Kosova from September 26-30, 1991, in which 87 percent of all eligible voters cast ballots and 99.87 percent voted in favor of declaring Kosova independent of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia;

Whereas, from the occupation of Kosova until the North Atlantic Treaty Organization (NATO) military action against the Milosevic regime in 1999, the human and civil rights of the Albanian residents were routinely violated by the Milosevic regime, forcing approximately 400,000 Albanians to flee to Western Europe and the United States;

Whereas in the spring of 1999 nearly 1,000,000 Kosovar Albanians were driven out of Kosova and at least 10,000 were murdered by the Serbian paramilitary and military forces;

Whereas Slobodan Milosevic was indicted by the International War Crimes Tribunal and extradited to The Hague in June 2001 to stand trial for war crimes, crimes against humanity, and genocide in Kosova, Bosnia and Herzegovina, and Croatia;

Whereas the United Nations established Kosova as a protectorate under Resolution 1244, which created a framework for addressing the future status of Kosova, ending the decade long Serbian occupation of Kosova and Milosevic's aggression against its ethnic Albanian residents;

Whereas Kosovar Albanians have held municipal and general elections in 2000 and 2001, which were judged substantially free and fair;

Whereas ethnically motivated violence against the Serbian residents of Kosova appears to be subsiding and the participation of the Serb minority in the political life of Kosova has been increasing;

Whereas a new assembly for Kosova was elected in 2002, of which 22 members are ethnic Serbs, which in turn elected a president and prime minister as part of a coalition government; and

Whereas the elected leaders of Kosova understand that they must build representative institutions, ensure the rule of law, respect the rights of all minorities, guarantee freedom of movement and a right to return to all communities and develop constructive relations with its neighbors: Now, therefore, be it

Resolved, That it is the sense of the House of Representatives that the United States should--

(1) work with the United Nations and European Union to establish effective self-governance and democracy in Kosova in which human rights are respected, including the rights of ethnic and religious minorities, as the first step toward sovereignty;

(2) encourage the leaders of Kosova to build stable relations with its neighbors;

(3) work to end the assistance by all residents of Kosova to parties using violent means to further separatist aims in the region, including organized crime;

(4) recognize that a lack of progress in the resolution of Kosova's final status creates political and economic instability in Kosova and in Southeast Europe;

(5) work in conjunction with the United Nations, European Union, and other organizations to facilitate an orderly transition to the independence of Kosova; and

(6) provide its share of assistance to encourage development of democracy and a free market economic system in Kosova.