PROGRAMSKA OPREDELJENJA

Član 1

Radi očuvanja kulturne, ekonomske i biološke egzistencije svekolikoga srpskog naroda kao i njegovog moralnog preporoda, sledeći neprolazne tradicije starih srpskih država, a posebno Nemanjićke svetosavske države, te iste takve tradicije iz doba borbi za oslobođenje i stvaranje moderne nacije i države u 19. veku i povezujući ih s tekovinama savremene evropske kulture i civilizacije, Udruženje intelektualaca "Srpska nacionalna svest" (u daljem tekstu: Udruženje) negovaće nacionalno osećanje i vrline srpskoga naroda kroz produbljeno i kritičko upoznavanje i valorizovanje njegove duhovne baštine i sadašnje situacije, uz istovremeno naglašavanje njegovih veza sa drugim duhovno srodnim slovenskim i, uopšte, indoevropskim narodima.

 

Član 2

Udruženje svoj cilj ostvaruje pomoću uobičajenih vidova inteletualnoga i društvenoga delovanja kao što su organizovanja naučnih i drugih skupova, predavanja, izložbi, izdavanje publikacija, rad na projektima i osnivanje fondova.

 

Član 6

Redovni članovi Udruženja mogu biti pojedinci iz naučnih, kulturnih, crkvenih i studentskih krugova, pod uslovom da podnesu zahtev za učlanjenje i da Glavni upravni odbor oceni da podnosilac zahteva može da doprinese ostvarivanju cilja Udruženja.
Pod istim uslovima kao u prethodnom stavu, redovni članovi Udruženja mogu postati i pojedinci iz drugih sredina koji su se istakli rodoljubivim delovanjem.
Osnivači Udruženja su donošenjem akta o osnivanju Udruženja postali njegovi redovni članovi.
Redovni članovi Udruženja dobijaju člansku kartu i plaćaju članarinu ili prilog kojih visinu i način plaćanja utvrđuje Glavni upravni odbor, a Skupština Udruženja potvrđuje.

 

Član 7

Počasne članove Udruženja proglašava Skupština Udruženja iz redova pojedinaca koji su se istakli svojim zaslugama i značajno doprineli ostvarivanju rodoljubivih ciljeva.
Počasni članovi dobijaju diplome koje im uručuje predsednik Udruženja i danom uručenja tih diploma, kao članovi Udruženja, stiču sva prava i obaveze predviđene ovim Statutom.
Počasni članovi ne plaćaju članarinu niti prilog umesto nje.

 

Član 8

Priložnici Udruženja su osobe zainteresovane za ostvarivanje cilja Udruženja, ali ne pretenduju na članstvo u Udruženju, već su samo spremni da svojim prilozima pomognu Udruženju u ostvarivanju njegovoga cilja.
Priložnici Udruženja imaju pravo da budu redovno obaveštavani o radu Udruženja, da budu upisani u imenik Udruženja i da imaju, u zavisnosti od visine priloga, odgovarajuću priložnicku kartu, u koju se upisuju priloženi iznosi.
Visinu priloga iz prethodnoga stava ovog člana i odgovarajuću priložničku kartu utvrđuje Glavni upravni odbor na početku svake godine, a potvrđuje Skupština Udruženja.

 

Član 9

O članovima i priložnicima Udruženja, delovođa (sekretar) Glavnog upravnog odbora vodi imenik članova i priložnika.
Udruženje ce periodično, kada Glavni upravni odbor to oceni celishodnim, objavljivati imenik članova i priložnika s relevantnim podacima.
Članovi i priložnici mogu zahtevati da se njihovo ime ne objavi u imeniku i taj se zahtev mora uvažiti.

 

Član 12

Skupštinu Udruženja čine svi članovi Udruženja...