ПРОГРАМСКА ОПРЕДЕЉЕЊА

Члан 1

Ради очувања културне, економске и биолошке егзистенције свеколикога српског народа као и његовог моралног препорода, следећи непролазне традиције старих српских држава, а посебно Немањићке светосавске државе, те исте такве традиције из доба борби за ослобођење и стварање модерне нације и државе у 19. веку и повезујући их с тековинама савремене европске културе и цивилизације, Удружење интелектуалаца "Српска национална свест" (у даљем тексту: Удружење) неговаће национално осећање и врлине српскога народа кроз продубљено и критичко упознавање и валоризовање његове духовне баштине и садашње ситуације, уз истовремено наглашавање његових веза са другим духовно сродним словенским и, уопште, индоевропским народима.

Члан 2

Удружење свој циљ остварује помоћу уобичајених видова интелетуалнога и друштвенога деловања као што су организовања научних и других скупова, предавања, изложби, издавање публикација, рад на пројектима и оснивање фондова.

Члан 6

Редовни чланови Удружења могу бити појединци из научних, културних, црквених и студентских кругова, под условом да поднесу захтев за учлањење и да Главни управни одбор оцени да подносилац захтева може да допринесе остваривању циља Удружења.
Под истим условима као у претходном ставу, редовни чланови Удружења могу постати и појединци из других средина који су се истакли родољубивим деловањем.
Оснивачи Удружења су доношењем акта о оснивању Удружења постали његови редовни чланови.
Редовни чланови Удружења добијају чланску карту и плаћају чланарину или прилог којих висину и начин плаћања утврђује Главни управни одбор, а Скупштина Удружења потврђује.

Члан 7

Почасне чланове Удружења проглашава Скупштина Удружења из редова појединаца који су се истакли својим заслугама и значајно допринели остваривању родољубивих циљева.
Почасни чланови добијају дипломе које им уручује председник Удру-жења и даном уручења тих диплома, као чланови Удружења, стичу сва права и обавезе предвиђене овим Статутом.
Почасни чланови не плаћају чланарину нити прилог уместо ње.

Члан 8

Приложници Удружења су особе заинтересоване за остваривање циља Удружења, али не претендују на чланство у Удружењу, већ су само
спремни да својим прилозима помогну Удружењу у остваривању његовога циља.
Приложници Удружења имају право да буду редовно обавештавани о раду Удружења, да буду уписани у именик Удружења и да имају, у зависности од висине прилога, одговарајућу приложничку карту, у коју се уписују приложени износи.
Висину прилога из претходнога става овог члана и одговарајућу приложничку карту утврђује Главни управни одбор на почетку сваке године, а потврђује Скупштина Удружења.

Члан 9

О члановима и приложницима Удружења, деловођа (секретар) Главног управног одбора води именик чланова и приложника.
Удружење ће периодично, када Главни управни одбор то оцени целисходним, објављивати именик чланова и приложника с релевантним подацима.
Чланови и приложници могу захтевати да се њихово име не објави у именику и тај се захтев мора уважити.

Члан 12

Скупштину Удружења чине сви чланови Удружења...